KADIM

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Ortasında Kırım Pazarlığı: Fokşan Barış Müzakereleri

osmanlı devleti ile rusya arasında 1768 yılından 1774 yılına kadar altı yıl devam eden uzun savaş sürecinde barış sağlamak için yapılan iki girişimden ilki, eflak ile boğdan sınırındaki


Mahremiyet ve Kazanç Arasında Osmanlı Kadını

bu makale, seçkinler dışındaki osmanlı kadınlarının modern dönem öncesinde iktisadi faaliyetlere ne düzeyde katıldıklarını ve bunun nedenlerini araştırmaktadır. Çalışmada osmanlı kad


Klasikten Moderne Osmanlı Değirmenciliği

bu makalede osmanlı devleti’nde, geleneksel öğütme tekniklerinden modern öğütme teknolojilerine, un değirmenciliğinin geçirdiği safhalar incelenmiştir. genel olarak un değirmenciliğinin tar


Hâlid Ziyâde. Sicillâtü'l-Mahkemeti'ş-Şer'iyye 'El-Hukbetü'l-Osmâniyye': El-Menhec ve’l-Mustalah. Beyrut: El-Merkezü'l-Arabî Li’l-Ebhâs Ve Dirâseti's-Siyâsât, 2017, 336 Sayfa. ISBN: 9786144451359

trablus mahkeme sicilleri, 1666 yılından başlayıp 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir sicil serisini ihtiva etmektedir. bu belge serisi din adamları, zanaatkarlar, tüccarlar, askerî kadrolar


Tuna Kaptanı Bıyıklı Ali Paşa’nın Çok Eşliliği ve Mirasının Taksimi

bu makalede tuna kaptanı bıyıklı ali paşa (ö. 1698?) üzerinden osmanlı toplumundaki çok eşlilik kurumu incelenmektedir. ailenin yaşamöyküsü için en önemli kaynağı kadı sicilleri oluştur


Ethiopia’s Relation with the Ottomans: From Hostility to Understanding

this study examines the long-standing hostile and distrustful relations between ethiopia and the ottoman empire. the ethio-ottoman antagonistic relation was not coincident; somewhat, the interest of t...


Remarks on the Part of Ottoman History in Nişancızâde’s Mir’âtü’l-Kâinât

nişancızâde mehmed efendi (d.1031/1621) was a famous chronicle writer and one of the prominent scholars of the seventeenth century. he was born during the reign of süleyman i and lived under the reign.


Süleyman Şah’ı ‘Osmanlıların Atası’ Yapan Rivayetin Tarihî Menşei: Ca‘ber Kalesi Önündeki Mezar Süleyman Şah’a Mı Aitti?

bu makale osmanlı hânedanının ilk temsilcisi olarak bilinen “süleyman Şah” rivayetini ele almaktadır. literatürdeki benzer yazınlarda bu efsanevî ismin başka büyük tarihî isimlerle karı


Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulaşım ve İletim Örgütlenmesi

16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım ve taşımacılığın nasıl yapıldığını ele alan bu çalışma, ilk olarak yol sistemi üzerinde durmaktadır


A Life on the Path of Knowledge: Rifa‘at ‘Ali Abou-El-Haj

rifa‘at ‘ali abou-el-haj (1933-2022), a scholar of the early modern ottoman empire, completed a ph.d. in princeton university’s departments of oriental studies and history in 1963. a key member of a


Milena B. Methodieva. Between Empire and Nation: Muslim Reform in the Balkans. Stanford, California: Stanford University Press, 2021. Pp. xii,.332 ISBN: 9781503613379

between empire and nation offers a systematic and critical history of bulgarian muslims following the russo-turkish war of 1877–1878. based on a rich trove of archival material and other primary sourc...


Kahraman Şakul, II. Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021, 560 Sayfa. ISBN: 9786050835663

bu yazı, kahraman Şakul'un osmanlı'nın 1683 yılında viyana'yı kuşatmasını ele alan ii. viyana kuşatması: yedi başlı ejderin fendi adlı eserini tahlil etmektedir. yazı boyunca kitabın böl


Evrensel Bir Osmanlı Tarihçiliği Mücadelesi Veren Rifa’at Ali Abou-El-Haj’ın Ardından

bu vefayatta rifa’at hoca’nın kısa akademik hayatı, osmanlı tarihçiliğindeki yeri, talebeleriyle olan yakın ilişkisi ve özel hayatı çok kısa olarak verilmiştir. 1933 yılında filistin’d


In Memoriam: Rifa'at Abou-El-Haj (1933-2022)

this obituary discusses the contributions of the late historian, rifa'at abou-el-haj (1933-2022), to the field of ottoman history. it describes the influence of his scholarship on the growing literatu...


Safavîlerde Vakıf Müessesesinin Kurumsallaşması ve Şah I. Abbas Vakıfları Üzerine Bir Tetkik

bu makalenin amacı türkiye’de şimdiye dek pek çalışılmamış olan safavî vakıflarına dair bir tetkik yapmaktır. makalede öncelikle, safavî vakıfları hakkında genel bir bilgi verilmiştir.


Narh ve Nizâm Kayıtlarına Göre İstanbul’da Koyun Eti Fiyatları ve Ücretlerle Karşılaştırılması (1778-1857)

İstanbul’un iaşesi, osmanlıların askeri başarısızlıklar, iç isyanlar ve mâlî buhranlarla yüzleştiği 18. ve 19. yüzyıllarda da önceki yüzyıllarda olduğu gibi, devletin ihtimam gösterd


Osmanlı’nın Endüstri Devrimine İlk Adımları: Küçük ve Büyük Vapur

bu makale, osmanlı devleti'nin, endüstri devrimine ilk adım atışının iki vapur vasıtasıyla gerçekleştiğini iddia etmektedir. söz konusu vapurlardan swift 1828’de ve hilton joliffe ise 1829


XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Tedavül Eden Ayarı Bozuk (Kırkık) Akçelerin İktisadi Hayata Etkileri

bir mübadele aracı olarak para, farklı zaman ve mekânlarda üretilmeye başlanmış ve zamanla devletlerin varlığını ve gücünü gösteren bir birim haline gelmiştir. Öte yandan, para kullanım


Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasındaki Diplomatik Münasebetler (Zitvatorok Barışı’ndan Birinci Dünya Savaşına Kadar)

viyanalı osmanlı tarihi araştırmacısı markus köhbach’ın osmanlı araştırmaları dergisi’nde almanca olarak neşredilmiş bu makalesi habsburg ve osmanlı hanedanlarının siyasî rekabetlerin


Rus İmparatorluğu’nun Basra Körfezi Politikasının Teşekkülü

bu makale rusya İmparatorluğu’nun basra körfezi’ndeki ilk siyasi ve ticari temaslarını ve bölgedeki ilişkilerinin teşekkülünü ele almaktadır. Çalışmada bağdat ve basra’da faaliyet gö


2

Cari Penelitian dan Publikasi

CARI TULISAN adalah situs pengindeksan publikasi ilmiah yang membantu semua orang menemukan hasil penelitian dan data yang relevan dari makalah, jurnal, buku, laporan penelitian, dan sebagainya. Dikumpulkan dari berbagai repositori di Indonesia, membuat penelitian ilmiah yang tersebar menjadi mudah dicari.
Semua artikel dan konten yang ada di situs ini adalah hasil cipta karya penulis terkait yang telah dipublikasi sebagai hasil penelitian ilmiah. CARI TULISAN tidak pernah menyebarkan dan mendukung konten bajakan.